Vedtekter for Inderøy Museums- og Historielag.

Vedtekter for Inderøy Museums- og Historielag er vedtatt på årsmøte 20. juni 1978 i samband med sammenslåing til museums- og historielag. Vedtektene er endret 2. april 1997, 5. mars 2002, 2. april 2008, 25. mars 2009 og 12. mars 2015.  Sist endret på årsmøtet den 17.mars 2016.

§1.

Inderøy Museums- og Historielag har til formål å arbeide fram sansen for og kunnskapen om historie og kulturminne i bygda. Laget vil arbeide for å samle og verne om alt av historisk interesse, folkeminne m.m. fra skrevne og uskrevne kilder. Laget kan være eier/deltaker i selskap/lag som er forenlig med lagets formål. Styret representerer laget ved generalforsamlinger eller årsmøter i selskap/lag hvor laget har eierinteresse.

§2.

Inderøy Museums- og Historielag er eier av Inderøy bygdemuseum, gnr. 5, brnr. 10 og 12, Kveinnstu-Eva Moestu,  gnr. 179, brnr. 37, Bølstu på leid tomt under gnr. 109, brnr. 1 og naust på leid tomt under gnr. 83, brnr. 66. Laget skal sørge for en rimelig museumsteknisk standard med katalogisering av gjenstander og bygninger. Så lenge museet ikke har ansatt leder, er styret ansvarlig for driften. Laget kan, når det er forsvarlig, stille gjenstander til disposisjon for utlån.

§3.

Museet skal være tilgjengelig for alle. Åpningstidene skal være kunngjort. Skoleklasser med lærer har gratis adgang,  og museet skal så langt som råd bistå skolene med informasjon og veiledning.

§4.

Som medlemmer av laget kan være:

  1. Enkeltpersoner.               2. Lag/foreninger i kommunen.

Årsmøtet vedtar medlemskapsforhold og kontingentstørrelse for enkeltmedlemmer og lag. Hvert lag har en formell representasjon på 2 medlemmer/stemmer på årsmøtet.

§5.

Inderøy Museums- og Historielag skal ha et styre. Det er sammensatt av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av årsmøtet.  Årsmøtet velger styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år. Leder av styret blir valgt av årsmøtet mellom de valgte styremedlemmene for et år av gangen.  Varamedlemmene velges i rekkefølge. Styret kan gjøre vedtak når 3 medlemmer av styret er tilstede.

§6.

Årsmøtet velger medlemmer til forskjellige nemder og styrer som laget finner nødvendig. Valgene gjelder for 1 år av gangen, kontaktperson/leder skal bli valgt særskilt. Årsmøtet velger valgkomite på 3 medlemmer for 3 år, ved at et nytt medlem blir valgt hvert år.

§7.

Årsmøtet er den høyeste myndighet. Det annonseres minst 14 dager på forhånd. Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og regnskap, og behandle budsjett og arbeidsplan. Regnskapet skal revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet.

§8.

Årsmøtet gjør endring/revidering av vedtektene med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal sendes ut minst 14 dager på forhånd i samband med innkalling til årsmøtet.                                 

                                                                          *******